Wednesday, April 13, 2011

MUKTAZILAH


1.0 Sejarah Aliran Muktazilah

Aliran Muktazilah lahir lebih kurang pada permulaan abad pertama Hijrah di Kota Basrah (Negara Iraq) merupakan sebuah pusat ilmu dan peradaban pada waktu itu. Baghdad merupakan tempat pertemuan pelbagai kebudayaan asing serta berbagai-bagai agama. Pada waktu itu kebanyakkannya ingin menjatuhkan agama Islam dari segi akidah sebagai umat Islam. Sejak jajahan Islam tersebar luas, pelbagai bangsa-bangsa yang memeluk Islam dan hidup berpegangkan prinsip Islam. (A. Hanafi, 2003)

Oleh yang demikian, tidak semua yang memeluk agama Islam dengan jujur dan ikhlas. Ketidakikhlasan mereka ini bermula sejak zaman pemerintahan Khalifah Umawi, disebabkan khalifah-khalifah Umawi memonopolikan segala kekuasaan Negara kepada orang-orang Islam dan bangsa Arab. Hal ini menimbulkan kebencian terhadap bangsa Arab dan timbul keinginan tinggi hendak menjatuhkan Islam. Hal ini disebabkan Islam menjadi sumber kekuatan dan kejayaan mereka dari segi fizikal dan mental.

Terdapat golongan musuh Islam yang ingin menjatuhkan Islam, antaranya golongan Rafidah iaitu golongan Syiah yang ekstrim yang memasukkan unsur-unsur kepercayaan yang sama sekali jauh dari ajaran Islam. Golongan lain yang memusuhi Islam dari dalam juga adalah golongan Tasawuf. Hulul yang mempercayai bertempatnya Tuhan pada manusia. Aliran muktazilah menjawab bahawa Tuhan tidak mungkin mengambil tempat apapun jua. Dalam keadaan demikian muncullah aliran Muktazilah yang kemudian berkembang dengan pesatnya serta mempunyai method dan fahaman mereka sendiri. (A. Hanafi, 2003)

2.0 Asal Usul Sebutan Muktazilah

Terdapat tiga riwayat tentang asal-usul sebutan Muktazilah. Antaranya ialah disebut Muktazilah kerana Wasil bin Ata’ dan Amr bin Ubaid menjauhkan diri (I’tazala) dari pengajian Hasan Basri di masjid Basrah, kemudian membentuk pengajian sendiri sebagai kelanjutan pendapat Wasil bin Ata’ bahawa orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin yang lengkap dan bukan juga kafir yang lengkap melainkan berada dalam suatu tempat tersebut. Oleh penjauhan ini, maka disebut “orang Muktazilah” iaitu orang yang menjauhkan diri atau memisahkan diri. (A. Hanafi, 2003)

Menurut riwayat lain, disebut Muktazilah kerana mereka menjauhkan (menyalahi) semua pendapat yang telah ada tentang orang yang mengerjakan dosa besar. Golongan Murjiah mengatakan bahawa pembuat dosa besar masih termasuk orang mukmin. Menurut golongan Khawarij Azariqah, ia menjadi kafir. Sedangkan menurut Hasan Basri ia menjadi munafik. Datanglah Wasil bin Ata’ untuk mengatakan bahawa pembuat dosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan fasik. Menurut riwayat ini, sebab penyebutan adalah maknawiyah iaitu menyalahi pendapat orang lain, sedangkan menurut riwayat pertama sebab penyebutan adalah lahiriah iaitu pemisahan fizikal.

Disebut Muktazilah kerana pendapat mereka menjauhkan diri dari golongan orang-orang mukmin dan juga golongan orang-orang kafir. Perbezaan riwayat ini dengan riwayat-rawayat yang lain ialah jika menurut riwayat kedua ke Muktazilahan menjadi nama (sifat) golongan itu sendiri kerana mereka ingin mencetuskan pendapat baru yang menyalahi orang yang sebelumnya sedangkan menurut riwayat ini ke Muktazilahan menjadi sifat kepada pembuat dosa besar itu sendiri kemudian menjadi sifat golongan yang berpendapat demikian iaitu dosa besar menyediri dari orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. (A. Hanafi, 2003)

Daripada riwayat-riwayat ini dapatlah disimpulkan bahawa peristiwa timbul aliran Muktazilah ialah sekitar zaman Hasan Basri dan kedua-dua muridnya iaitu Wasil bin Ata’ dan Amr bin Ubaid. Selain itu aliran Muktazilah juga timbul kerana persoalan agama semata-mata.

3.0 Sebutan Lain Bagi Aliran Muktazilah

Asal-usul sebutan Muktazilah itu namun aliran Muktazilah sendiri sebenarnya tidak menyukai sebutan itu kerana sebutan itu boleh disalah tafsirkan oleh musuh-musuh aliran ini untuk tujuan ejekan. Selepas menyedari sebutan tersebut telah melekat pada aliran Muktazilah dan tidak ada jalan untuk menghindarnya maka mereka mulai mengemukakan alasan-alasan kebaikan sebutan itu. Menurut Ahmad bin Al-Murtadha dalam bukunya Al-Munayatul Wal Amal mengatakan bahawa aliran Muktazilah itu sendiri yang memberikan sebutan tersebut ke atas dirinya dan mereka tidak menyalahi Ijmak bahkan mereka memakai apa yang telah diijmakan pada masa pertama Islam. Jika mereka menyalahi sesuatu maka pendapat-pendapat yang baru dan bid’ah itulah mereka akan jauhi. (A. Hanafi, 2003)

Hal ini menunjukkan bahawa Ahmad bin al-Murtadha hendak menjelaskan bahawa penyingkiran mereka dari bid’ah itu menjadi sebab yang sebenarnya mengapa mereka disebut Muktazilah. Kemudian sebutan-sebutan itu diberi sandaran-sandaran dari ayat al-Quran. Firman Allah :

واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا (10)

“Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik”.

(al-Muzammil 73:10)

Sesungguhnya pembelaan aliran Muktazilah terhadap kebaikan sebutan Muktazilah tidak lain hanyalah menutup kelemahan yang dirasakan mereka, sebagai akibat dari sebutan itu digunakan untuk menghalang lawan-lawan mereka agar tidak menyalahgunakan sebutan itu untuk maksud-maksud yang tidak disenangi oleh mereka.

Sebutan yang lebih disukai oleh aliran Muktazilah sendiri ialah “alul Adil Wat Tauhid” iaitu golongan keadilan dan ketauhidan. Sebutan ini diambil dari dua prinsip dari lima prinsip yang menjadi dasar semua ajarandan kepercayaan aliran Muktazilah. Dua prinsip itu ialah keadilan Tuhan dan keesaan-Nya.

Dalam pada itu, ada sebutan lain “al-Mu’attilah” yang diberikan oleh golongan Ahli Sunnah kepada aliran Muktazilah sebagai ejekan. Mula-mula sebutan itu diberikan kepada aliran Jahmiah kerana Jaham bin Safwan mengosongkan Tuhan dari sifat-sifatNya kerana sifat-sifat Tuhan diambil dari aliran Muktazilah mereka juga disebut sebagai Mua’tillah. Dalam buku-buku karangan Ibnu Qayyim juga digunakan perkataan Mua’tillah yang ditujukan kepada aliran Muktazilah.

Berdasarkan keterangan tersebut dapatlah dikatakan bahawa sebutan yang biasa dipakai untuk aliran Muktazilah ada dua iaitu Ahlul Adil Wat Tauhid yang merupakan sebutan yang disukai oleh mereka dan sebutan Muktazilah yang meskipun yang mula-mula diberikan oleh lawan mereka namun akhirnya terpaksa diterima oleh mereka dan ditafsirkan agar sesuai dengan pendirian mereka sendiri.

4.0 Kumpulan dalam Aliran Muktazilah

4.1 Kumpulan al-Wasiliah

Mereka adalah pengikut abu Huzaifah Wasil bin Ata’ al-Ghazzal al-Althagh. Beliau adalah anak murid Hasan al-Basri. Beliau mempelajari daripada Hasan al-Basri pelbagai ilmu dan hadith. Mereka hidup pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Pengikut Wasil bin Ata’ dipanggil Wasiliah. Pegangan dalam aliran ini berpunca daripada empat asas. (Muhammad Ramzi Omar 2006)

4.2 Kumpulan al-Bashiriyyah

Mereka adalah pengikut Bishr bin al-Mut’tamir. Beliau termasuk dalam kalangan ulamak Muktazilah yang terbaik. Beliau mengasas melalui pandangan tentang konsep tawallud dan sangat fanatik. (Muhammad Ramzi Omar, 2006)

Beliau mendakwa bahawa bau, rasa, warna dan deria-deria lain berpunca daripada pendengaran. Penglihatan boleh lahir daripada perbuatan hamba jika sebab-sebab penglihatan itu daripada perbuatanya. Beliau mengambil pandangan ini daripada golongan ahli falsafah naturalis. Namun begitu, golongan ini tidak dapat membezakan antara yang dilahirkan atau diciptakan secara langsung dengan sifat kudrah. Mereka tidak mengisbatkan sifat kudrah menurut metodologi ulamak-ulamak kalam. Perbuatan dan penerimaan tindakbalas bukannya kudrah yang diistimbatkan oleh seorang ahli kalam.

Beliau mengatakan kemampuan adalah kesejahteraan struktur badan dan kesihatan anggota tubuh serta selamat dari segala yang merosakkan. Beliau berkata: “saya tidak mengatakan manusia melakukan perbuatan dengan kemampuan yang bermaksud kesejahteraan struktur badan dan tidak juga yang bermaksud kesihatan anggota tubuh tetapi saya mengatakan bahawa manusia melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak akan terjadi kecuali pada keadaan yang kedua iaitu kesihatan anggota tubuh serta kesan dari segala yang merosakkan”. (Muhammad Ramzi Omar, 2006)

4.3 Kumpulan al-Tsumamih

Mereka adalah pengikut Tsusamah bin al-Asyras al-Numairi. Tsumamah hidup di zaman al-Makmun dan mempunyai kedudukan di sisinya. Beliau antara seorang yang lemah agama dan jiwa kosong. Beliau berpendapat orang yang fasik kekal dalam neraka apabila mati dalam kefasikan dan belum sempat bertaubat. Semua hidupnya orang itu berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan. (Muhammad Ramzi Omar,2006).

Beliau juga mengatakan perbuatan-perbuatan yang berlaku secara tawallud (dilahirkan) tidak ada pembuatnya kerana tidak mungkin perbuatan itu dinisbahkan kepada yang membuat sebabnya sehinggakan orang yang mati pun boleh melakukan perbuatan itu. Antara contohnya iaitu apabila seseorang melakukan sesuatu sebab kemudian dia meninggal lalu kematiannya wujudlah sesuatu yang lahir dari sebab pembuatannya. Tidak mungkin yang lahir itu dinisbahkan kepada Allah kerana ia bereti Allah melakukan sesuatu yang buruk dan adalah mustahil. Oleh yang demikian, beliau kebingungan dalam mengatakan hal ini lalu mengatakan segala yang dilahirkan adalah akibat perbuatan-perbuatan yang tidak ada pembuatnya.

Beliau juga mengatakan manusia tidak ada perbuatan kecuali dengan iradah (kehendak). Selain kehendak, adalah perkara baru yang tidak ada yang mengadakannya. Ibnu al-Rawandi melaporkan bahawa beliau berkata ala mini adalah perbuatan Allah dan tabiatnya. Maksudnya seperti yang dimaksudkan oleh ahli-ahli falsafah yang mewajibkan adanya zat tetapi zat itu tidak berperanan mewujudkan berdasarkan tuntutan kehendak. Namun pandangan ini terjebak dengan akidah ahli falsafah yang mengatakan alam ini bersifat qadim kerana yang mewajibkan tidak bercerai-berai daripada yang diwajibkan. (Muhammad Ramzi Omar, 2006).

Antara lainnya iaitu pandangan beliau tentang orang kafir musyrikin, Majusi, Yahudi, Zindiq dan Dahri. Beliau mengatakan mereka akan mnjadi tanah pada hari akhirat. Itulah pandangan beliau tentang binatang-binatang, burung-burung dan kanak-kanak dalam kalangan orang mukmin.

4.5 Kumpulan al-Hisyamiyah

Mereka iaitu pengikut Hisham bin Amru al-Fuwathi yang fanatik terhadap al-Qadar lebih hebat dari sahabat-sahabatnya. Beliau melarang menyandarkan perbuatan kepada Allah walaupun ada disebutkan di dalam al-Quran. (Muhammad Ramzi Omar, 2006).

Antaranya beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak menjinakkan di antara hati orang-orang mukmin malah mereka itulah yang berjinak-jinak dengan pilihan mereka sendiri sedangkan dalam al-Quran ada disebutkan sebagaimana firman Allah :

والف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه ,عزيز حكيم (63)

“Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman) walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya mereka Maha gagah lagi Maha Bijaksana”. (al-Quran, al-Anfal 8:63)

Beliau juga terlalu ekstrem dalam menafikan pematerian hati, penguncian dan penutupannya sedangkan semua ini terdapat di dalam al-Quran. Firman-Nya :

ختم الله على قلوبهم وعلى ابصرهم غشوة ولهم عذاب عظيم (7)

“Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka , dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka seksa yang amat berat”. (al-Quran, surah al-Baqarah 2 : 7)

Al-Fuwati mengatakan bahawa tiap-tiap sesuatu tidak boleh dinamakan sesuatu hinggalah ia fana dan selepas ia tiada daripada wujud barulah dinamakan sesuatu. Berdasarkan pengertian ini beliau melarang daripada menyatakan Allah sejak dahulu sentiasa mengetahui tentang sesuatu sebelum adanya kerana ia tidak dinamakan sesuatu. Beliau mengharuskan pembunuhan mereka yang menyanggahi mazhabnya dan mengambil harta mereka secara rampasan atau curi kerana beliau beriktikad mereka ialah orang kafir dan darah serta harta mereka adalah halal. (Muhammad Ramzi Omar, 2006).

4.6 Kumpulan al-Jahiziah

Mereka adalah pengikut Amru bin Bahr Ali Uthman al-Jazhiz iaitu salah seorang kenamaan Muktazilah dan menjadi penulis. Beliau banyak membaca buku-buku falsafah, mencampurkan dan menghebahkan banyak artikel mereka dengan ungkapan-ungkapan yang menawan serta keindahan dan kefasihanya yang lunak. Beliau hidup semasa zaman al-Muktasim dan al-Muktazakil. (Muhammad Ramzi Omar, 2006).

Beliau mengatakan ilmu pengetahuan semuanya adalah perkara dharuri bagi tabiat. Tidak sedikitpun yang termasuk dalam perbuatan-perbuatan hamba. Hamba tidak mempunyai sebarang usaha kecuali kehendak. Dinukilkan bahawa beliau mengingkari asal iradah dan keadaaanya sebagai salah satu jenis-jenis arad. Beliau juga menyatakan tidak ada kelupaan daripada perbuatan dan pembuat itu pula mengetahui apa yang dibuatnya maka dia adalah yang berkehendak sebenar-benarnya. Adapun kehendak yang berhubung-kait dengan perbuatan orang lain maka ia adalah kecenderungan jiwa kearahnya. Beliau juga mensabitkan adanya tabiat pada jisim-jisim itu ada perbuatan yang khusus. Beliau menyatakan adalah mustahil jika ada jauhar. Pada beliau segala arad berubah-ubah dan jauhar-jauhar tidak harus binasa.

Pandangan beliau bahawa penghuni neraka tidak kekal diseksa di dalamnya malah mereka akan menjadi tabiat api. Beliau menyatakan neraka akan menarik penghuninya ke dalamnya tanpa seorang pun yang masuk sendiri ke dalamnya. Mazhab beliau adalah mazhab ahli-ahli falsafah dalam menafikan sifat-sifat. Dalam menetapkan takdir baik dan buruk daripada seseorang hamba beliau mengikut mazhab Muktazilah. Beliau mengatakan Allah disifatkan dengan sifat yang berkehendak dengan erti kata harus adanya lupa pada perbuatan-perbuatannya dan tidak sah berlaku kejahilan dan tidak harus Dia dikalahkan atau dipaksa

Beliau mengatakan semua makhluk yang berakal mengetahui bahawa Allah yang mencipta mereka lalu mereka mengetahui yang mereka memerlukan nabi dan mereka akan dipersoalkan tentang pengetahuan mereka itu. Mereka terbahagi kepada dua golongan iaitu orang yang mengetahui tentang Tauhid dan orang yang jahil tentangnya. Orang yang jahil dimaafkan dan orang yang alim akan disoalkan. Barangsiapa menganut agama Islam maka jika beriktikad bahawa Allah bukannyajisim, bukan rupa. Dia tidak boleh dilihat dengan pandangan mata, Dia adalah adil dan tidak zalim, Dia tidak mengkehendaki perbuatan-perbuatan maksiat dan setelah adanya iktikad dan keyakinan serta memperakui ke semua itu maka ia adalah seorang muslim yang sebenar.

Jika dia mengetahui ke semua itu kemudian menolak dan mengingkarinya dan berpegang kepada fahaman tasbih dan al-Jabbar maka dia adalah seorang seorang kafir musyrik yang sebenar. Jika dia tidak mempedulikan semua itu dan ia berkeyakinan bahawa Allah adalah Tuhanya dan Muhammad adalah Rasulullah s.a.w. maka dia adalah seorang mukmin yang tidak dicela dan tidak ditaklifkan selain daripada itu. (Muhammad Ramzi Omar, 2006).

4.7 Kumpulan al-Khabitiyyah dan al Hadithiyyah

Al-Khatibitiyyah ialah pengikut-pengikut Ahmad bin Khabit. Begitu juga dengan al-Hadithiyyah ialah pengikut-pengikut al-Fadl al-Haditsi. Mereka berdua adalah sahabat al-Nazzam dan pengkaji kitab-kitab falsafah, mereka ini membawa atau berpegang dengan tiga perkara yang dibawa oleh golongan muktazilah itu sendiri antaranya.

Antara pegangan yang diketengahkan oleh mereka ialah, golongan ini telah dinisbatan salah satu daripada hokum-hukum ketuhanan kepada al-Masih (Isa a.s.) yang mana pegangan yang mereka bwa ini sejajar dengan pendapat yang dibawa olehgolongan Nasrani, mereka ini percaya bahawa al-Masih akan melakukan penghisaban terhadap makhluk pada hari akhirat, seperti yang dimaksudkan dengn firman Allah yang bermaksud : “dan (perintah) Tuhanmu pun datang, sedangkan Malaikat berbaris-baris (bersiap sedia menjalankan perintah)” Menurut ayat ini bermaksud itulah (Isa) dalam kepulan awan yang dimaksudkan dengan firman Allah s.w.t. yang bermaksud : “apakah yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tidak beriman itu? Mereka tidak menunggu melainkan kedatangan malaikat yang mencabut nyawa mereka atau kedatangan (azab) dari Tuhanmu”

Selain pegangan di atas, mereka juga berpegang dengan pendapat al-Tanaskh iaitu mengenai (penjelmaan semula). Golongan ini berpendapat bahawa Allah telah menciptakan sekumpulan makhluk yang sihat sejahtera, berakal fikiran dan baligh di sebuah tempat lain dari tempat yang mereka berada sekarang. Allah menciptakan pada diri mereka makrifat dan ilmu mengenai-Nya. Dia memberikan mereka nikmat-nikmat-Nya. Tidak harus dia mencipta makhluk yang pertama kecuali yang berakal yang mana ia mahu berfikir dan mengambil iktibar. Allah memulakan mereka dengan perintah supaya mereka mensyukurinya lalu sebahagian mereka mentaati dalam semua perkara yang Dia perintahkan dan yang lainnya menderhakainya dalam semua perkara. Sebahagian mereka mentaati dalam beberapa perkara tanpa perkara yang lain. Barangsiapa yang mentaati dalam semua perkara maka Allah tetapkannya ke dalam tempat kenikmatan yang mereka dimulakan dengan mereka dan barangsiapa menderhakainya dalam semua perkara, maka Allah akan keluarkan dari tempat itu kepada tempat seksaan iaitu neraka. Barangsiapa yang mentaatinya dalam sesetengah perkara dan menderhakai dalam sesetengah perkara lain maka Allah akan keluarkannya ke tempat dunia dan memakaikan tubuh-tubuh kasar ini dengan mengujinya dengan kesukaran dan kepayahan, keperitan dan kesenangan.

Kesakitan dan kelazatan tergambar dalam gambaran yang berbagai-bagai rupa manusia dan seluruh haiwan berdasarkan kadar dosa mereka. Barangsiapa yang kurang melakukan maksiat dan ketaatannya lebih maka rupanya lebih cantik dan kesakitannya adalah paling sedikit. Barangsiapa dosanya banyak maka rupanya lebih hodoh dan kesakitan-kesakitannya lebih banyak. Kemudian sentiasalah ia menjadi binatang berkalu-kalim dan bertukar dari satu rupa ke satu rupa selagi dosa dan ketaatannya ada bersamanya. Jadi, inilah sebenarnya pandangan sebenar al-Tanasukh.

Fahaman yang dibawa oleh mereka juga adalah yang berkaitan dengan hadis yang mengatakan atau yang membicarakan perkara yang berkaitan melihat Allah seperti sabda Nabi yang membawa maksud :

“sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu pada hari kiamat seperti kamu melihat bulan purnama yang kamu tidak perlu berasak-asak untuk melihatnya”

Mereka mengandaiknnya dengan maksud penglihatan oleh akal pertama yang paling awal dicipta. Ia adalah akal yang bertindak di mana daripadanya mencurah-curah segala gambaran yang wujud. Akal inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah s.a.w. dengan sabdanya yang membawa maksud:“yang mulia sekali Allah cipatakan ialah akal”. Lalu Allah berfirman kepadanya: Tampillah. Lalu ia tampil. Kemudian Allah berfirman kepadanya : berpatah balik. Allah berfirman: “demi kemuliaan dan kebesaranku tidaklah aku menciptakan satu makhluk yang lebih baik daripada kamu dengan sebab kamulah ada kemuliaandan sebab kamulah aku menghinakan , dengan sebab kamulah aku memberi dan dengan sebab kamulah aku menghalang”.

Itulah akal yang akan zahir pada hari kiamat dan terangkanlah hijab di antaranya dengan gambaran-gambaran yang mencurah terbit daripadanya lalu mereka melihatnya seperti melihat bulan purnama. Adapum pemberi akal itu sendiri tidak dapat dilihat sama sekali. Tidak boleh disamakan kecuali percipta dengan pencipta.

4.8 Kumpulan al-Bishriyyah

Mereka adalah pengikut Bishr al-Mu’tamir. Beliau termasuk dalam kalangan ulama Muktazilah yang terbaik. Beliaulah yang mengasaskan pandangan tentang konsep tawwallud dan sangat fanatic. Beliau berbeza daripada sahabatnya dalam enam persoalan.

Antara persoalan yang ditimbulkan oleh mereka ialah mereka mendakwa bahawa warna, rasa, bau, dan segala deria yang lain berpunca daripada pendengaran. Penglihatan boleh lahir daripada perbuatan hamba jika sebab-sebab penglihatan itu daripada perbuatannya. Mereka mengambil pandangan ini daripada golongan ahli falsafah naturalis, namun golongan ini tidak membezakan antara yang dilahirkan atau yang diciptakan secara langsung dengan sifat qudrat. Boleh jadi mereka tidak mengistinbatkan sifat qudrah menurut metodologi ulama-ulama kalam. Daya perbuatan dan daya menerima tindakbalas bukanlah qudrah yang diisbatkan oleh seseorang ahli kalam.

Seterusnya mereka juga mengatakan bahawa kemampuan ialah kesejahteraan struktur badan dan kesihatan anggota tubuh serta selamat dari segala yang merosakan. Golongan ini berkata, saya tidak mengatakan: manusia melakukan perbuatan dengan kemampuan yang bermaksud kesejahteraan struktur badan dan tidak jua yang bermaksud kesihatan anggota tubuh, tetapi saya mengatakan manusia melakukan perbuatan dan perbuatan itu tidak akan terjadi kecuali dengan keadaan kedua (kesihatan anggota tubuh serta kesan dari segala yang merosakkan).

Pandangan lain dikemukakan oleh mereka ialah bahawa Allah berkuasa menyeksa kanak-kanak dan tidak Allah melakukan yang demikian. Dia adalah zalim kepada kanak-kanak itu akan tetapi mereka tidak suka menyifatkan perkara tersebut kepada Allah, malah hendaklah dikatakan: Jika Allah melakukan yang demikian pastilah kanak-kanak itu seseorang yang baligh, berakal dan derhaka dengan maksiat yang telah dilakukannya serta layaklah dia menerima seksa.

Selain daripada itu al-Ka’bi melaporkan, beliau berkata: Iradah Allah ialah salah satu daripada perbuatan-perbuatannya. Ianya dalam dua bentuk iaitu dalam bentuk zat dan dalam bentuk sifat perbuatan. Adapun sifat zat ialah kerana Allah sentiasa berkehendak kepada seluruh perbuatannya dan kepada seluruh ketaatan hamba-hambanya. Allah maha bijaksana. Adalah tidak harus yang bijaksana mengetahui kebajikan dan kebaikan tanpa menghendakinya. Adapun sifat perbuatan, maka jika Allah berkehendakkan dengan sifat itu untuk perbuatan dirinya ketika Allah mengadakan perbuatan dirinya, maka sifat itulah yang menciptakanya dan sifat itu adalah sebelum kejadian (perbuatan) kerana sesuatu yang menjadi punca terjadinya sesuatu adalah tidak harus ada bersamanya. Jika Allah berkehendak dengan sifat itu untuk perbuatan hamba-hambanya maka sifat itu bereti suruhannya.

Seterusnya mereka juga mengatakan ; sesungguhnya di sisi Allah ada kelembutan yang digunakannya nescaya seluruh makhluk yang ada di bumi akan beriman dengan keimanan yang layak mendapatkan ganjaran pahala seperti kelayakan jika mereka beriman tanpa kelembutannya. Malah ganjaran yang mereka perolehi lebih banyak. Namun Allah tidak perlu berbuat demikian dan tidak wajib ke atasnya memelihara yang salah (terlebih baik) kerana tidaka ada kemuncaknya bagi kebaikan yang Allah berkuasa. Apabila terdapat sesuatu yang baik maka ada yang di atasnya yang terlebih baik lagi. Allah memberikan kepada hambanya kekuasaan, kemampuan dan membuang kelemahan-kelemahan melalui dakwah dan perutusan Rasul. Orang yang berfikir sebelum sampainya wahyu dapat mengenali Allah melalui pemerhatian dan pendalilan. Memandangkan dia sendiri yang memilih sendiri perbuatannya, maka dia tidak perlu kepada dua lintasan hati kerana dua lintasan itu tidak datang dari Allah tetapi daripada syaitan. Objek pemikiran pertama tidak didatangi oleh syaitan untuk menimbulkan syak dalam fikirannya, jika syaitan tampil maka perbincangan mengenai syaitan samalah perbincangan mengenai-Nya.

Seterusnya mereka mengatakan siapa yang bertaubat daripada dosa besar kemudian dia mengulangi semula dosa itu maka dia patut menerima seksaan dosa awal kerana taubatnya diterima dengan syarat dia tidak mengulanginya.

4.9 Kumpulan al-Mu’ammariyyah

Mereka ialah pengikut Mu’ammar bin ‘Ibad al-Sulami yang merupakan orang paling kuat dalam mazhab Qadariyyah yang membawa perkara karut marut dalam memperhalusi perbincangan tentang menafikan sifat-sifat, takdir baik dan buruk daripada Allah dan menghukumkan kafir dan sesat terhadap hal-hal demikian. Beliau berbeza pendapat dengan para sahabatnya dalam beberapa persoalan.

Beliau mengatakan; Allah tidak mencipta sesuatu pun selain dari jisim. Adapun “arad” maka ia tidak termasuk dalam rekaan-rekaan jisim samada secara tabii seperti api yang mengeluarkan kepanasan dan bulan yang menghasilkan cahaya atau secara pilihan perhimpunan dan penceraian. Ini sesuatu yang menghairankan kerana bliau berpendapat binasanya jisim adalah dua ‘arad’ (sifat). Jadi, beliau mengatakan kedua-duanya adalah perbuatan jisim? Jika Allah tidak mengadakan “arad”, mengapakah Allah mengadakan jisim dan kebinasaannya? Sesungguhnya yang baru adalah “arad”. Oleh yang demikian pandangannya tertolak kerana ia memberikan erti Allah tidak mempunyai perbuatan sama sekali. Pandangan beliau disangkal lagi dengan persoalan bahawa kalam Allah adalah “arad” atau jisim? Jika dia mengatakan “arad”, bererti kalam itu dibaharukan oleh Allah s.w.t. kerana yang berkata-kata dengan kalam yang asal ialah yang membuat kata-kata.

Beliau juga disangkal dengan menyatakan pendapatnya bahawa kalam Allah adalah berjisim, bererti jawapan ini menyanggahi kenyataannya bahawa Allah mengadakan kalamnya pada tempat jisim yang tidak berada pada jisim. Jika dia tidak memperakui ada sifat-sifat yang azali dan tidak memperakui kemakhlukan “arad”, maka ini bereti Allah tidak mempunyai kalam tidak menyuruh dan melarang. Jika tidak ada suruhan dan larangan, maka tidak ada syariat sama sekali.

Antaranya fahaman mereka lagi alah mereka mengatakan bahawa arad-arad yang pada setiap genius (spesies) tidak berkesudahan. Beliau mengatakan setiap arad yang berada pada suatu tempat sesungguhnya berada ditempat itu disebabkan oleh satu pengertian (signifikan) yang mewajibkan ia berada di situ. Kenyataan ini boleh membawa kepada tasalsul (berangkai-rangkai). Disebabkan persoalan ini beliau dan para sahabatnya dinamakan Ashab al-Ma’ani (Golongan yang berpegang pada makna). Di samping pandangan ini beliau menambah lagi dengan kenyataan bahawa pergerakan adalah berlainan enggan diam bukan dengan zatnya (bukan dengan sendirinya) tetapi disebabkan dengan satu makna yang mewajibkan kelainan itu. Begitu juga dengan perbezaan satu contoh dengan satu contoh dan persamaannya adalah berlawanan antara satu lawan dengan satu lawan yang lain.

Antara pandangan yang dibawa oleh mereka lagi ialah mereka mendakwa iradah (kehendak) Allah kepada sesuatu bukannya Allah, bukannya penciptaan Allah akan sesuatu itu, bukan perintahya, bukan pemberitahuannya dan bukan hukumannya. Lalu mereka menunjukkan kepada satu perkara yang tidak diketahui. Mereka mengatakan, manusia tidak mempunyai perbuatan selain kehendak (Iradah) sama ada secara langsung atau taulid (melahirkan). Perbuatan-perbuatan manusia yng berbentuk taklif seperti bangun, duduk, bergerak, dan diam dalam hal-hal yang baik atau jahat kesemuanya bersandar kepada kehendaknya bukannya secara langsung dan bukan secara taulid. Ini adalah menghairankan, namun melalui pandangan ini mereka menjadikan asas dalam mazhabnya dalam soal hakikat manusia. Menurut mereka lagi manusia adalah makna atau jauhar yang bukannya jasad. Ia mengetahui, berkuasa membuat pilihan, bijaksana, tidak bergerak, tidak diam, tiadak terbentuk, tidak merasa dan banyak lagi. Kesemuanya berlaku pada satu tempat tanpa tempat yang lain, tidak dilingkungi oleh tempat, tidak dibatasi oleh masa, namun ia menguruskan jasad dan hubungannya dengan badan adalah hubungan antara pengurus dan orang yang melakukan tindakan.

4.10 Kumpulan al-Mardariyyah

Mereka adalah pengikut Isa bin Sabih yang dipanggil dengan panggilan Abu Musa dan digelar dengan gelaran al-Madar. Beliau menuntut ilmu daripada Bishr bin al-Mu’tamir dan berusaha menzuhudkan diri dan beliau dinamakan dengan nama rahib Muktazilah. Beliau juga berbeza pendapat dengan para sahabatnya dalam beberapa aspek.

Antara perkara yang menyebabkan beliau berbeza pendapat dengan sahabatnya ialah pandangan beliau tentang al-Qadar. Sesungguhnya allah berkuasa untuk berbohong dan melakukan kezaliman. Jika dia berbohong dan berbuat zalim mmaka dia adalah Tuhan pembohong dan Tuhan yang zalim. Maha suci Allah daripada katanya.

Selain dari itu beliau juga mengeluarkan pandangan tentang tawallud adalah sama seperti pandangan gurunya, namun beliau menambah dengan mengatakan harus berlaku satu perbuatan daripada dua pembuat dengan cara tawwallud lahir daripada sesuatu.

Pandangan beliau melalui al-Quran dengan mengatakan manusia berupaya untuk mencipta seperti al-Quran dari sudut kefasihan, susunan dan balaghah. Beliau seorang uang ekstreis dalam memberi pandangan tentang al-Quran. Beliau mengkafirkan orang yang mengatakan al-Quran itu Qadim dengan alasan orang itu telah mengisbatkan dua yang Qadim. Beliau juga mengkafirkan orang yang mendampingi sultan dan mendakwa sultan tidak mewarisi dan tidak diwarisi.

Antara lainnya ialah pandangan mereka tentang Allah menciptakan al-Quran di Luhmakfuz dan al-Quran itu tidak harus dipindahkan kerana mustahil sesuatu benda berada pada dua tempat dalam keadaan yang sama. Apa yang kita baca adalah penceritaan daripada apa yang ditulis pertama kali di Luhmahfuz dan demikian itu adalah perbuatan dan ciptaan kita.

0 comments:

Post a Comment